Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacy patiënten en cliënten

Vzw Emmaüs hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens van haar zorggebruikers en bezoekers. Vzw Emmaüs is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens binnen al haar voorzieningen. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle voorzieningen van vzw Emmaüs. Een overzicht van deze voorzieningen staat op www.emmaus.be/hulp-vinden.

Met deze Privacyverklaring wenst vzw Emmaüs haar zorgvragers (patiënten, cliënten, bewoners, familie…) en bezoekers zo volledig mogelijk te informeren over hoe haar zorgvoorzieningen persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Deze privacyverklaring verduidelijkt hoe uw persoonsgegevens binnen de zorg- of welzijnsvoorziening worden verwerkt en hoe u controle kan uitoefenen op deze verwerking van uw persoonsgegevens. Met “persoonsgegevens”, bedoelen wij elke informatie die het mogelijk maakt om u, rechtstreeks of onrechtstreeks, te identificeren.

Met vragen over deze verklaring kunt u terecht bij dpo [at] emmaus.be.

Privacy principes

Vzw Emmaüs respecteert de toepasselijke Europese, nationale en Vlaamse regelgeving, waaronder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG - Verordening 2016/679) en de wet van 30/07/2018 over de bescherming van  natuurlijke personen m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens.

Enkele principes waar we ons aan willen houden

 • De gegevens die we van u verzamelen dienen om de zorgverlening beter te kunnen afstemmen op de wensen van de zorgvrager.
 • Uw persoonsgegevens , worden door de medewerkers van de voorzieningen in de mate van het mogelijke ingezameld bij uzelf. Indien u niet in staat bent om de gegevens te bezorgen en/of in functie van de specifieke problematiek en het type voorziening, kan een andere inzamelwijze zich opdringen.
 • We delen mee welke gegevens we verzamelen en waarom.
 • De verwerking en uitwisseling van gegevens vindt enkel plaats wanneer dat noodzakelijk is voor de doeleinden zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De gegevens zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met dat doeleinde.
 • Onze medewerkers hebben enkel toegang tot de persoonsgegevens die zij absoluut nodig hebben voor de uitvoering van hun taken.

Alle medewerkers die voor de uitvoering van hun taken toegang nodig hebben tot persoonsgegevens van zorgvragers hebben zich ertoe verbonden om bij het verwerken en het raadplegen van deze gegevens de bepalingen van deze privacyverklaring en van de AVG te eerbiedigen, evenals alle andere beginselen inzake privacybescherming te respecteren. Zij houden zich ook aan hun beroepsgeheim of aan een gelijkwaardige statutaire of contractuele vertrouwelijkheidsverplichting.

 • De uitwisseling van persoonsgegevens tussen de verschillende voorzieningen en deelentiteiten van vzw Emmaüs wordt niet beschouwd als een externe uitwisseling van gegevens.
 • Na het verstrijken van de voorziene bewaartermijn, worden de persoonsgegevens verwijderd en vernietigd, binnen een termijn van één jaar.
 • Uw verzoek tot verwijdering wordt niet uitgevoerd of uitgesteld :
  • wanneer de bewaring is vereist op grond van een wettelijke bepaling
  • wanneer de bewaring redelijkerwijze belangrijk wordt geacht vanuit medisch, psychologisch of pedagogisch oogpunt of vanuit de levensverwachting van de zorgvrager, of vanuit de verdediging van zijn rechtmatige belangen of die van zijn rechtverkrijgenden.
  • wanneer over de bewaring overeenstemming bestaat tussen zorgvrager en behandelaar.
  • ingevolge een gerechtelijke beslissing
  • indien de betreffende gegevens zodanig verwerkt zijn dat herleiding tot individuele personen redelijkerwijze onmogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm bewaard blijven.

DPO

Binnen vzw Emmaüs is een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld (Data Protection Officer, DPO). De DPO is belast met het toezicht op alle aspecten in verband met de verwerking van persoonsgegevens, waaronder de beveiliging van persoonsgegevens en de uitoefening van  uw rechten met betrekking tot uw  persoonsgegevens.

Hij staat vzw Emmaüs en haar voorzieningen bij met advies inzake al deze aspecten. Hij kan bovendien gecontacteerd worden in verband met alle aangelegenheden over de verwerking van uw persoonsgegevens in de voorzieningen van vzw Emmaüs. Dit kan schriftelijk (Data Protection Officer, Edgard Tinellaan 1c 2800 Mechelen) of via e-mail (dpo [at] emmaus.be).

Indien u meent dat er een inbreuk is op de regels van gegevensbescherming kan u terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) via dpo [at] emmaus.be () of ook bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (contact [at] apd-gba.be, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België, Tel +32 (0)2 274 48 00; website http://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Wettelijk kader

Deze privacyverklaring werd opgesteld in uitvoering van de erkenningsnormen en aanverwante regelgeving van toepassing op de verschillende voorzieningen van vzw Emmaüs: algemene ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, woonzorg, jeugdzorg, kinderopvang, personen met een beperking.

Inwerkingtreding en wijzigingen

Deze privacyverklaring treedt in werking vanaf haar publicatie op de website van vzw Emmaus. vzw Emmaüs behoudt zich het recht voor om de privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.