nieuwsoverzicht
– Johan Meerbergen

Op 23 september 2019 ondertekenden vertegenwoordigers van de vier stichtende leden de oprichtingsakte van het ziekenhuisnetwerk BRIANT vzw. Dat gebeurde op beslissing van de raden van bestuur en na advies van de medische raden van de stichtende leden. De stichtende leden zijn:

De erkenningsaanvraag zal eerstdaags bij de bevoegde overheid worden ingediend.

De stichtende leden danken Guido Van Oevelen, Piet Degreef en Jan-Paul Steenbergen voor hun inzet als respectievelijk voorzitter van het netwerkcomité en van het bestuurdersoverleg, en als netwerkcoördinator.

Met de oprichting van de vzw gaan de formele beleidsorganen van de vzw BRIANT (algemene vergadering, raad van bestuur, algemene coördinatie, medische raden, college van hoofdartsen, netwerkcomité) van start. Om dit alles verder vorm te geven hebben de vier stichtende leden Piet Vanthemsche aangezocht om het voorzitterschap van BRIANT op te nemen. Piet Vanthemsche heeft aanvaard om als onafhankelijk bestuurder leiding te geven aan de vzw BRIANT en nam daartoe ontslag als bestuurder van de vzw Imelda. Bij de oprichting van BRIANT werd hij aangesteld als voorzitter. Hij zal de algemene vergadering, de raad van bestuur, de algemene coördinatie en het netwerkcomité voorzitten. Hij zal dat doen in nauwe samenwerking en dito overleg met de stichtende leden en met alle geledingen van het ziekenhuisnetwerk BRIANT.